8/1/2018: Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2018) và Lễ kết nạp Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Đợt 1 năm 2018) Tổ chứcĐại hội Liên đội nhiệm kỳ 2017 - 2018 12345 Buổi lễ chia tay về hưu cô giáo :Nguyễn Thị Tuyết Hoa

NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

PHOØNG GD & ÑT NHA TRANG

TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN KHUYEÁN

 

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP DẠY BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI 6 MÔN LỚP 9 NĂM HỌC 2011 - 2012

*********************

 

MOÂN

TIEÁT

THÖÙ HAI

THÖÙ BA

THÖÙ TÖ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THÖÙ BAÛY

VAÊN

( P. Ñoäi )

3

VĂN

( Coâ Hà)

 

VĂN

( Coâ Hà)

 

VĂN

( Coâ Hà)

 

4

 

 

 

TOAÙN

( P.30 )

4

TOÁN

( H.Vân )

 

TOÁN

( H.Vân )

 

TOÁN

( H.Vân )

 

5

 

 

 

VAÄT LYÙ

( P. LYÙ )

3

VẬT LÝ

( T. Biện )

 

VẬT LÝ

( T. Biện )

 

VẬT LÝ

( T. Biện )

 

4

 

 

 

HOÙA

( P. HOÙA)

3

 

HOÁ

( Coâ Minh )

 

HOÁ

( Coâ Minh )

 

HOÁ

( Coâ Minh )

4

 

 

 

SINH

( P. 29 )

3

 

SINH

( Coâ Thúy )

 

SINH

( Coâ Thúy )

 

SINH

( Coâ Thúy )

4

 

 

 

T. ANH

(P. NHAÏC)

4

T. ANH

( Coâ Thủy)

 

T. ANH

( Coâ Thủy)

 

T. ANH

( Coâ Thủy)

 

5

 

 

 

GIAÛI TOAÙN

CASSIO

2

T. CASSIO

(T.Tài )

 

T. CASSIO

(T.Tài )

 

 

T. CASSIO

(T.Tài )

3

 

 

 

 

 - Thôøi Khoùa Bieåu boài döôõng hoïc sinh Gioûi   6 moân lôùp 9 baét ñaàu thöïc hieän töø tuaàn 1 ñeán heát tuaàn 10 . Rieâng moân Giaûi Toaùn Cassio thöïc hieän ñeán heát tuaàn 12 . Ñeà nghò GVCN; Giaùo vieân boä moân thoâng baùo ñeán cho taát caû soá hoïc sinh gioûi boä moân cuûa töøng lôùp thöïc hieän ñuùng theo thôøi gian qui ñònh .

 - Giaùo vieân boä moân ñöôïc phaân coâng daïy boài döôõng coù traùch nhieäm quaûn lyù vaø toå chöùc lôùp thöïc hieän ñuùng caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng .

 

                                                                                  Ngaøy 20 thaùng 08 naêm 2011
                                                                                     Phuï Traùch Chuyeân Moân
                                                         P. Hiệu Trưởng               
 

                                                                                                                           LÖU  VAÂN  TRANG

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Tài nguyên học tập

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay508
mod_vvisit_counterHôm qua984
mod_vvisit_counterTuần này6645
mod_vvisit_counterTháng này20176
mod_vvisit_counterTất cả40506
DSC00599-compressed
DSC00600-compressed
DSC00605-compressed
DSC00610-compressed
SAM_2737
SAM_2743
SAM_2800
SAM_2801
SAM_2802
SAM_2812
SL380216
SL380267
SL380335
SL380340
SL380341
viet_len_hi_vong_