8/1/2018: Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2018) và Lễ kết nạp Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Đợt 1 năm 2018) Tổ chứcĐại hội Liên đội nhiệm kỳ 2017 - 2018 12345 Buổi lễ chia tay về hưu cô giáo :Nguyễn Thị Tuyết Hoa

NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

 
 

 


Số : ……/QĐ-NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

       Vĩnh Phước, ngày 10  tháng 10  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH  KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN GIAI ĐOẠN 2014-2015.

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-SGD&ĐT  ngày 27 tháng 02  năm 2014  của Sở Giáo dục & Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/3/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của trường THCS Nguyễn Khuyến giai đoạn 2014-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Kế toán, bộ phận hành chính, các tổ chuyên môn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

                     HIỆU TRƯỞNG
                            
Lê Văn Dũng

 

 

 

KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG VỀ


BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN GIAI ĐOẠN 2012-2015

(Phê duyệt kèm theoQuyết định số:  .....  /QĐ-NK ngày  10 / 10 /2014  của Trường THCS Nguyễn Khuyến)

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhằm thực hiện các quyền hợp pháp của nữ nhà giáo, nữ học sinh; Thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục, hướng tới một nền giáo dục có trách nhiệm giới.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chuyên môn. 

Chỉ tiêu 1: Ban giám hiệu nhà trường có 30% là nữ.

Chỉ tiêu 2: 100% các tổ chuyên môn có tổ trưởng hoặc tổ phó là nữ.

Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao hiểu biết kiến thức về giới và bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ quản lý được tập huấn về giới và lồng ghép giới trong công tác quản lý, lãnh đạo; 

Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ giáo viên được tập huấn về kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục. 

III. CÁC GIẢI PHÁP  

1.Các giải pháp chung 

a) Tiếp tục quán triệt các nội dung của Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của trường giai đoạn 2014-2015. Thực hiện lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, quy hoạch phát triển của đơn vị . 

c) Tăng cường gắn kết công tác chuyên môn với công tác nữ; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong giáo dục đối với giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn trường nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015. 

d) Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở trường.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng hàng năm.

e) Nguồn tài chính: Kinh phí dành cho việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tại trường được sử dụng trong định mức chi thường xuyên hàng năm.

2. Các giải pháp cụ thể: 

a) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 1 

- Quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo có yếu tố giới; 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cho cán bộ nữ trong nhà trường; 

- Tập huấn về kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ nữ trong quy hoạch của trường;  

- Đảm bảo sự cân bằng của nam, nữ trong tất cả khóa đào tạo, tập huấn, các cấp học và các chức năng quản lý trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

b) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 2 

- Triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong trường; 

- Hỗ trợ, tư vấn và triển khai các chương trình trong giai đoạn chuyển tiếp từ tiểu học đến trung học cơ sở; 

- Triển khai dạy xóa mù chữ cho phụ nữ. 

c) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 3 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tham gia học các lớp sau đại học; tạo điều kiện cho cán bộ nữ được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. 

- Thực hiện nguyên tắc lựa chọn nữ khi nữ có đủ điều kiện như nam. 

d) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 4 

- Tập huấn về kỹ năng rà soát sách giáo khoa từ quan điểm giới cho các đối tượng tham gia; 

- Thực hiện nghiên cứu, rà soát sách giáo khoa phổ thông cơ sở. 

e) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 5 

- Tổ chức tập huấn về giới và lồng ghép trong giáo dục và đào tạo và lãnh đạo, quản lý.

V. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường chủ động với chi bộ Đảng và Ban Giám Hiệu tích cực triển khai các nội dung, hoạt động của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015 đến các bộ phận trong nhà trường, có trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới. 

- Tổ chức sơ kết hàng năm về việc thực hiện Kế hoạch hành động trên cơ sở thực hiện Kế hoạch hành động của nhà trường; 

- Tổ chức giám sát các bộ phận trong nhà trường về việc thực hiện Kế hoạch hành động.

- Đánh giá cuối kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động vào năm 2015;  

- Xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu giám sát cụ thể, phù hợp đối với đơn vị trên cơ sở các chỉ tiêu của Kế hoạch hành động của ngành; 

- Thực hiện công tác sơ kết hàng năm, đánh giá nội bộ giữa kỳ và cuối kỳ về việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của trường;  

- Thực hiện việc báo cáo hàng năm, báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ về việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của trường theo yêu cầu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Phòng giáo dục./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như điều 1; 

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Dũng

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG

GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-NK  ngày           / 2014 của Trường THCS Nguyễn Khuyến)

TT

Mục tiêu

Các chỉ tiêu

Hiện trạng

Giải pháp và kết quả đầu ra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong nhà trường

(Mục tiêu 1 trong Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 2011-2020)

Chỉ tiêu 1: Ban giám hiệu nhà trường có 30% là nữ.

 

 

Chi tiêu 2: 100% các tổ chuyên môn có tổ trưởng hoặc tổ phó là nữ. 

 

 

30 %  cán bộ nữ tham gia quản lý

- Quy hoạch Ban giám hiệu cần đảm bảo có yếu tố giới

- Bản quy hoạch cán bộ của trường có chỉ tiêu về cán bộ nam, nữ

Nhà trường

Ban VSTPPN

 

Cấp ủy

Hàng năm

5/5 tổ chuyên môn có tổ trưởng hoặc tổ phó là nữ.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ nữ trong nhà trường.

- Bản KH về đào tạo cán bộ nữ của nhà trường

Nhà trường

Các tổ chuyên môn

Ban VSTPPN

2014-2015

2

Mục tiêu 2: Nâng cao hiểu biết kiến thức về giới và bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

(Mục tiêu 7 trong Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 2011-2020)

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ quản lý được tập huấn về giới và lồng ghép giới trong lĩnh vực quản lý/lãnh đạo

 

Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn về giới và lồng ghép giới trong GD – ĐT và quản lý, lãnh đạo

Đa số cán bộ quản lý chưa được tập huấn về giới và lồng ghép giới

- Đẩy mạnh công tác tuyển truyền, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới

 

 

 

 

Tổ chức tập huấn về giới và lồng ghép giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo quản lý, lãnh đạo.

Ban VSTBPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tổ chuyên môn

2014

 

 

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Tài nguyên học tập

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay480
mod_vvisit_counterHôm qua984
mod_vvisit_counterTuần này6617
mod_vvisit_counterTháng này20148
mod_vvisit_counterTất cả40478
DSC00599-compressed
DSC00600-compressed
DSC00605-compressed
DSC00610-compressed
SAM_2737
SAM_2743
SAM_2800
SAM_2801
SAM_2802
SAM_2812
SL380216
SL380267
SL380335
SL380340
SL380341
viet_len_hi_vong_